" />" />

DIS - Teatar Banja Luka

Dom omladine

Projekti / Projects

U saradnji sa Agencijom DIS za razvoj projekata u oblasti kulture i našim partnerima trenutno realizujemo projekte:

We realize projects in cooperation with the DIS Agency and partners: 

 NEXT BiH

Korištenjem naših prethodnih dostignuća u organiziranju sličnih akcija, ovaj projekt je sljedeći korak u osmišljavanju metodologije za interkulturalno učenje zasnovano na različitim tehnikama pozorište, upoznavanje mladih s nekim oblicima građanskog obrazovanja, kao i put za jačanje novoosnovane mreže nezavisnih mladih pozorišne grupe iz svih dijelu Bosne i Hercegovine.
Kroz nekoliko predviđenih aktivnosti projekta će raditi na izgradnji građanskog i interkulturalnog nadležnosti mladih ljudi.
Drugi cilj je jačanje Pozorište mladih grupe da djeluju kao agenti pomirenja, suradnje i multikulturalnog poštovanja među mladima u svojim zajednicama, kao i između zajednica iz različitih entiteta i sa različitih etničkih većina.
Dalje projektu NEXT će uložila značajne napore da poboljša i učešće mladih u javnom životu kroz kulturu, koristeći pozorište da izraze svoje potrebe, nade, težnje u pogledu njihova budućnost u BiH.
Ti ciljevi projekta su predviđeni da se postići kroz organizovanje četiri logora u Prnjavor, Tuzla, Banja Luka, Goražde / Višegrad, i dodatnih sastanaka tima u Trebinju i Travniku.

 Višegodišnji projekt osmišljavanja metodologije za interkulturalno učenje zasnovano na različitim tehnikama pozorišta, upoznavanje mladih s nekim oblicima građanskog obrazovanja, kao i put za jačanje novoosnovane mreže nezavisnih pozorišnih grupa NEXT.

Kroz nekoliko predviđenih aktivnosti projekta će raditi na izgradnji građanskog i interkulturalnog nadležnosti mladih ljudi.
Drugi cilj je jačanje Pozorište mladih grupe da djeluju kao agenti pomirenja, suradnje i multikulturalnog poštovanja među mladima u svojim zajednicama, kao i između zajednica iz različitih entiteta i sa različitih etničkih većina.
Dalje projektu NEXT će uložila značajne napore da poboljša i učešće mladih u javnom životu kroz kulturu, koristeći pozorište da izraze svoje potrebe, nade, težnje u pogledu njihova budućnost u BiH.
Ti ciljevi projekta su predviđeni da se postići kroz organizovanje četiri logora u Prnjavor, Tuzla, Banja Luka, Goražde / Višegrad, i dodatnih sastanaka tima u Trebinju i Travniku.

Projektom je obuhvaćeno 150 mladih glumaca iz Konjica, Drvara, Ljubinja, Trebinja, Travnika, Novog Travnika, Prnjavora, Viteza, Mostara, Goražda, Tuzle, Novog Grada, Sarajeva, Odžaka, Kotor Varoša i Banja Luke. 

donator: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH 

Kroz0 nekoliko predviđenih aktivnosti projekta će raditi na izgradnji građanskog i interkulturalnog nadležnosti mladih ljudi.
Drugi cilj je jačanje Pozorište mladih grupe da djeluju kao agenti pomirenja, suradnje i multikulturalnog poštovanja među mladima u svojim zajednicama, kao i između zajednica iz različitih entiteta i sa različitih etničkih većina.
Dalje projektu NEXT će uložila značajne napore da poboljša i učešće mladih u javnom životu kroz kulturu, koristeći pozorište da izraze svoje potrebe, nade, težnje u pogledu njihova budućnost u BiH.
Ti ciljevi projekta su predviđeni da se postići kroz organizovanje četiri logora u Prnjavor, Tuzla, Banja Luka, Goražde / Višegrad, i dodatnih sastanaka tima u Trebinju i Travniku.
Također je predviđeno učešće ne manje od 150 mladih glumaca iz Konjica, Drvar, Ljubinje, Trebinje, Travnik, Novi Travnik, Prnjavor, Vitez, Mostar, Goražde, Tuzla, Novi grad, Sarajevo, Odžak, Kotor Varoš i Banja Luci.

NEXT BIH / eng / 

By using our previous accomplishments in organizing similar actions, this project is NEXT step in devising of methodology for intercultural learning based on different theatre techniques, introducing young people with some forms of civic education as well as path for strengthening of newly established network of independent youth theatre groups from all part of Bosnia and Herzegovina.  

Through several envisaged activities project will work on building civic and intercultural competencies of young people.

Another goal is strengthening youth theatre groups to act as agents of reconciliation, cooperation and multicultural respect among the youth within their own communities as well as between communities from different entities and with different ethnic majorities.   

Further project NEXT will put significant efforts also to enhance youth participation in public life through culture, using theatre to voice their needs, hopes, aspirations regarding their future in B&H.

Those project goals are envisaged to be accomplished through organizing of four camps in Prnjavor, Tuzla, Banja Luka, Goražde/Višegrad, and additional team meetings in Trebinje and Travnik.   

It was also envisaged participation of not less than 150 young actors coming from Konjic, Drvar, Ljubinje, Trebinje, Travnik, Novi Travnik, Prnjavor, Vitez, Mostar, Goražde, Tuzla, Novi grad, Sarajevo, Odžak, Kotor Varoš and Banja Luka.    

donor:  Embassy Of The United States Bosnia And Herzegovina

 *****************************************************************************************************

BINA MIRA

 Europäisches Friedenstheaterfestival des Aachener Netzwerks für humanitäre Hilfe und interkulturelle Friedensarbeit e.V.

https://www.youtube.com/watch?v=Z_gV56z2ySk 

 

 ****************************************************************************************************

 AFIRMACIJA DRAMSKE KULTURE

 U Pozorištu se realizuje projekat "Afirmacija dramske kulture", koji je sufinansiran sredstvima Gradske uprave Grada Banja Luka

Trenutno je u toku organizovanje EDUKATIVNIH RADIONICA ZA VODITELjE DRAMSKIH SEKCIJA u banjalučkim srednjim školama, koje su namjenjene za neprofesionalne voditelje /profesore koji vode dramske sekcije,  iskusnije amatere i sl./ koji će dobiti osnovna znanja iz osnova pozorišnog rada sa grupom i osnove pozorišnog menadžmenta. 

Nakon edukacije u oktobru i novembru organizovaće se SMOTRA banjalučkih dramskih sekcija, kao selekciona i afirmativna manifestacija, na kojoj će se predstaviti svi koji imaju predstavu i žele se pokazati javnosti ( najmanje 12 javnih nastupa), a najuspješnije i nakvalitetnije predstave nastupiće na BANjALUČKOM FESTIVALU POZORIŠNE MLADOSTI u decembru 2015.godine

Na ovom Festivalu nastušiće najmanje 6 predstava koje zadovoljavaju estetske norme /po preporuci stručnog i nepristrasnog selektura-urednika/  i koje će nastupiti kao kruna petomjesečnog projekta.

 

 ********************************************************************************************************

INSPIRE / Inspirisati

Cilj projekta je uvođenje Forum teatra kao alat za prezentaciju i podizanje svijesti o pitanjima ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Jačanje kapaciteta mladih aktivista za korištenje prvenstveno Forum teatra i drugih pozorišnih alata u promociji tolerancije, pomirenja i jačanja izgradnje mirovnih inicijativa u BiH. Osim toga, pored glavne djelatnosti želimo da ohrabrimo i volonterizam organizovanjem smišljenih akcija koje će organizovati mladi.

Ciljevi će se postići kroz niz edukativnih kampova uz učešće predstavnika iz 12 udruženja mladih iz cijele Bosne i Hercegovine. Svi edukativni kampovi će biti dodatno podržano s određenom volonterskom akcijom za pripadnike socijalno isključenih grupa.

 Donator: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država Bosna i Hercegovina

 

 INSPIRE /

Introduction of Forum Theater as a tool for presentation and raising awareness of human rights issues in Bosnia and Herzegovina. Capacity building of young activists for using primarily Forum theater and other theatrical tools in promotion of tolerance, reconciliation and strengthening of peace building initiatives in B&H. Additionally to main activity, encouraging of voluntarism and voluntary actions among youngsters will be emphasized too.

Objectives will be achieved through series of educational camps with participation of representatives from 12 youth associations from all over B&H. All educational camps will be additionally supported with certain voluntary actions organized for members of socially excluded groups in towns where camps will be held.   

donor:  Embassy Of The United States Bosnia And Herzegovina 

 

 *******************************************************************************************************

TVRĐAVA

"Tvrđava je naša jedinstvenost, koja nas čuva, koja nas štiti.

Tvrđava je neznanje o fundamentalizmu koji želimo razbiti i oduvati "

                                                                                                                            Andrea Benaglio

 

Tvrđava je istraživački pozorišni projekat ima za cilj da otkrivanja balkanske kulture, kao i otkrivanje rekonverzije različitih fizičkih tehnika u umjetničkom procesu. Takva ideja projekta je rođena iz talijanske nezavisne pozorišne "AteliercuncheoN" koja dugo vremena istražuje na Mediteranu i azijatskim područjima, vodeći sesije rada za glumce i muzičara. Projekt će staviti naglasak na susret sa popularnim umjetničkim fenomen kroz istraživanje na pozorište način. U prvoj godini, različite pozorišne radionice istraživanja i razmjena će se održati u svakom gradu projekta fokusirajući se na spoj tradicionalne lokalne  muzike i plesa s dramatičnim horizontima knjige Meše Selimovića "Tvrđava".  Nakon ovog pripremnog perioda međunarodna grupa umjetnika će se okupili u pozorišnim rezidenciji AteliercuncheoN i dovršiti rad na predstavi. Na kraju ovog procesa, u toku druge godine projekta rezultat će biti predstavljen u zemljama Balkana počevši nastupom na otvorenoj sceni banjalučke tvrđave.

Rezultati ovog rada će biti na raspolaganju za međunarodne prezentacije i sastanke.

Projektne Lokacije:

Banja Luka - BiH

Kanjiža - RS

Bitola - MKD

Cerete (BG) - IT 

 

THE FORTRESS

The Fortress is our uniqueness, that we want to conserve, that protect us.

The Fortress is the ignorance of the fundamentalism that we want to break and storm.”

                                                                                                                            Andrea Benaglio

 

The Fortress is a research theatre project aimed to the discovering of the Balkan culture, as well as, to the reconversion of different physical and performance techniques of this culture into the artistic process. Such idea of project  was born from the Italian independent theatre “AteliercuncheoN” that since long time explores the Mediterranean and Asiatic  areas, guiding exchanging sessions of work for actors and  musicians. The project will put the accent on the meeting with popular artistic phenomena trough the research theatre method. During the first year, different theatrical workshops of research and exchange will be held in each city of the project focusing on the fusion of the traditional local techiniques of music and dance with the dramatic horizont of the M. Selimovic’s book “The Fortress”. After this preparatory period an international group of artists will be gathered in the theatrical residence of AteliercuncheoN working on the performance. At the end of this process, during the second year of the project the result will be presented in the Balkan countries starting with an open air version for the fortress of Banja Luka; the result will be available for international presentations and meetings, becoming a continuous workshop of the generating poetics.

 

Project Locations:

Banja Luka - BiH

Kanjiza – RS

Bitola – MkD

Cerete (BG)- IT